Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính:

- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính trong năm: thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 80/KH-SKH&CN ngày 18/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, mức độ đạt được trong thực hiện các nội dung của kế hoạch: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 có 34 đầu công việc, đến nay các chỉ tiêu thực hiện trong quý III/2019 đã thực hiện xong.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính: Ngoài việc ban hành Kế hoạch số 80/KH-SKH&CN về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Sở còn ban hành các văn bản để tổ chức, chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC như:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-SKH&CN ngày 14/7/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020.

+ Kế hoạch số 144/KH-SKH&CN ngày 14/01/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019.

+ Kế hoạch số 227/KH-SKH&CN ngày 07/3/2019 về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019.

+ Kế hoạch số 384/KH-SKH&CN ngày 10/4/2019 về Phát động chuyên đề thi đua cải cách hành chính năm 2019.

+ Kế hoạch số 440/KH-SKH&CN ngày 24/4/2019 về Phát động chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin" năm 2019.

+ Tổ chức cuộc họp triển khai cho cán bộ chủ chốt về việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2019 tại Biên bản số 187/BB-SKH&CN ngày 26/02/2019.

3. Về kiểm tra việc thực hiện:

- Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kiểm tra CCHC: Sở KH&CN thực hiện kế hoạch số 655/KH-SKH&CN ngày 24/6/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua do Sở phát động, trong đó có phong trào thi đua cải cách hành chính. Phương pháp và hình thức kiểm tra: kiểm tra tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

- Kết quả thực hiện: Các phòng và đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động như tuyên truyền nội dung thi đua cải cách hành chính trong công chức, viên chức; Thực hiện theo đúng kế hoạch đã triển khai; Niêm yết thủ tục hành chính đều phải kèm thông báo nơi tiếp nhận các phản ánh của công dân về thủ tục hành chính (Hộp thư, số điện thoại, website…).

4. Về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính:

- Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC: Các văn bản đã nêu ở mục 2 được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền cho các phòng và đơn vị trực thuộc Sở thông qua hình thức VPĐT; trên cơ sở đó các phòng, đơn vị tổ chức triển khai cho toàn thể CCVC trong cuộc họp hàng tháng. Bên cạnh đó, Sở có đăng 03 bản tin trên website của Sở.

- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền: đã thực hiện tuyên truyền 33 văn bản pháp luật cho 134 công chức, viên chức, người lao động tại Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Qua đó, đội ngũ công chức, viên chức đã nắm bắt kịp thời các nội dung triển khai.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:

- Công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): Không có.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, gồm các nội dung:

+ Xây dựng và ban hành văn bản QPPL: Không có.

+ Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL: Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của địa phương; Cập nhật và bổ sung vào danh mục các văn bản mới ban hành, có hiệu lực để triển khai thực hiện đúng theo quy định thay thế những văn bản đã hết hiệu lực.

+ Công tác rà soát văn bản QPPL: Thường xuyên rà soát văn bản QPPL.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm; việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở ban hành kế hoạch số 144/KH-SKH&CN ngày 14/01/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019.

- Việc bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC: phân công Chánh Văn phòng Sở là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị: Sở có hộp thư góp ý đặt tại Khối Văn phòng Sở. Trong quý III, Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC: Không có.

- Việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị): Sở Khoa học và Công nghệ đã công khai đầy đủ các TTHC về lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa (đạt tỷ lệ %): 63 TTHC gồm 04 lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (đạt tỷ lệ 100%); Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: Không có.

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý III: 13 hồ sơ (10 hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 03 hồ sơ mức độ 4). Các hồ sơ đều được trả đúng hẹn (theo Phụ lục 1).

+ Thực hiện việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn (đạt tỷ lệ %): Không có.

+ Quyết định số 35/QĐ-SKH&CN ngày 14/02/2017 về quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử điện tử; Quyết định số 154/QĐ-SKH&CNngày 29/8/2018 về quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quyết định số 206/QĐ-SKH&CN ngày 26/11/2018 về thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

+ Việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị và thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 01 cửa của Sở được bố trí từ 01 công chức có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 285/QĐ-SKH&CN ngày 28/12/2017 về việc phân công công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận BPTN-TKQ.

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị so với yêu cầu theo quy định: Diện tích phòng làm việc: có phòng làm việc riêng, tuy nhiên không đủ diện tích theo quy định do tình hình chung của của đơn vị; Về trang thiết bị được bố trí đầy đủ: bàn ghế tiếp khách, máy tính, máy in, máy phô tô, hộp thư góp ý, bảng niêm yết công khai,...để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến quan hệ giải quyết TTHC khi có yêu cầu.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

- Tình hình và kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính theo Đề án của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 147/KH-UBND và Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng:

+ Đề án số 168/ĐA-SKH&CN ngày 21/6/2018 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII);

+ Kế hoạch số 177/KH-SKH&CN ngày 29/6/2018 về triển khai thực hiện Đề án "Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị Quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII" và tuyên truyền cho CCVC&NLĐ trong Sở nắm được mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở tỉnh Tiền Giang và của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm thống nhất trong việc thực hiện tổ chức, sắp xếp lại bộ máy;

+ Đề án số 312/ĐA-SKH&CN ngày 16/11/2018 về kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ.

- Qua quá trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các văn bản như sau:

+ Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về việc thành lập tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở sáp nhập phòng Kế hoạch – Tài chính vào Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Quyết định số 461/QĐ-UBND  ngày 19/02/2019 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

+ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo các Quyết định nêu trên.

- Công tác quản lý, sử dụng biên chế và kết quả tinh giản biên chế: Sở KH&CN xây dựng đề án tinh giản biên chế số 676/ĐA-SKH&CN, ngày 28/6/2019:

+ Tổng số biên chế công chức được giao: 37, trong đó: Khối Văn phòng Sở: 26; Chi cục: 11.

+ Tổng số biên chế viên chức được giao: 26, trong đó: Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học: 26.

+ Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến giải quyết cho thôi việc là 02, gồm: Thôi việc tự nguyện theo quy định tại Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ: 01 công chức; Thôi việc theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: 01 viên chức.   

- Tình hình thực hiện phân cấp tại đơn vị: Không có.

- Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập, Sở KH&CN có 03 tổ chức công lập (02 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và 01 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên).

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức: Tình hình xây dựng và phê duyệt cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên chức trên thực tế của đơn vị.

Việc triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và công nghệ có tổng số vị trí việc làm là 35 vị trí. Căn cứ vào số biên chế, hợp đồng lao động 68 được giao và danh mục vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, Sở đã bố trí công chức vào đúng vị trí việc làm.

+ Khối Văn phòng Sở: được giao 29 vị trí, hiện có 26 công chức và 04 Hợp đồng 68. Theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có vị trí Quản lý Thông tin, Thống kê và Khoa học công nghệ, tuy nhiên danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ chưa có vị trí này.

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: được giao 19 vị trí, hiện có 10 công chức và 02 Hợp đồng 68.

+ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học: 42 vị trí.

+ Trung Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 20 vị trí.

+ Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN: 57 vị trí.

- Về thực hiện các quy định quản lý công chức, viên chức; việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức tại đơn vị:

+ Tình hình thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức tại Sở:

Sở thực hiện và tuân thủ theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi Điều 27 của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND.

- Về đổi mới công tác quản lý công chức, viên chức: thực hiện đúng quy định.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng CC,VC: Tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị. Trong đó, nêu rõ kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức được phê duyệt: Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-SKH&CN ngày 19/9/2018 của Sở KH&CN về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức:

+ Giám đốc Sở chỉ đạo Đoàn Thanh niên xây dựng Kế hoạch số 22/KH- ĐTN ngày 26/02/2019 về kiểm tra việc thực hiện Văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc năm 2019.

Qua tuyên truyền, CCVC nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các nội dung về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 777/KH-SKH&CN ngày 29/7/2019 về phát động phong trào thi đua "Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" của giai đoạn 2019- 2025.

- Việc quản lý và cập nhật thông tin phần mềm quản lý hồ sơ CB,CC,VC đối với đối tượng là công chức theo quy định: Cập nhật thông tin thường xuyên.

5. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP: có 02 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Sở KH&CN có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản. Mức tăng thu nhập bình quân công chức của Sở 200.000 đồng/tháng.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

+ Thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Sở có 03 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã được UBND tỉnh quyết định giao quyền tự chủ về tài chính năm 2017 tại Quyết định 2797/QĐ-UBND ngày 22/9/2017; Quyết định 2638/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 (04 đơn vị). Trong đó, 03 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt giao tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 

+ Số đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản cộng: 03.

+ Số đơn vị có ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động: 03.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Về xây dựng chính quyền số và ứng dụng công nghệ thông tin

- Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về Xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang:  Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mô hình thí điểm ISO điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tình hình và kết quả ứng dụng CNTT, gồm:

+ Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH): Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan: thường xuyên (100% văn bản đến, 100% văn bản đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm).

- Ứng dụng chữ ký số:

+ Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc được cấp chứng thư số: 04/04 đơn vị.

+ Tỷ lệ văn bản điện tử của đơn vị (phát hành liên thông qua phần mềm QLVBĐH) được ký số: 100%.

- Ứng dụng hộp thư điện tử công vụ:

+ Tỷ lệ CC.VC được cấp hộp thư điện tử công vụ: 100%.

+ Tỷ lệ CC.VC sử dụng hộp thư điện tử công vụ: 100%.

- Việc cung cấp thông tin lên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính Phủ: thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị: Hiện nay, Thủ tục hành chính của Sở có 63 TTHC. Số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3: 44 TTHC; mức độ 4: 19 TTHC.

- Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử:

+ Số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm: 10 hồ sơ mức độ 3, 03 hồ sơ mức độ 4.

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết: 12/13; trả kết quả đúng hẹn: 12/13; chưa đến hẹn: 01/13; trễ hẹn, quá hạn: 0.

6.2. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO

Hiện nay, Khối Văn phòng Sở và 2/4 đơn vị trực thuộc đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong một số lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước và dịch vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Lãnh đạo Sở rất quan tâm đến công tác CCHC và luôn chú ý làm sao để làm hài lòng người dân khi đến quan hệ làm việc với Sở nên ngay từ đầu năm đã chỉ đạo Văn phòng Sở tham mưu để ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác CCHC như đã trình bày ở phần I, mục 2.

- Công tác cải cách hành chính được duy trì và thực hiện tốt, việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC và phát động thi đua thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian theo kế hoạch đề ra.

- Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy trình, chính xác, kịp thời, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được giải quyết nhanh, các thông tin được cập nhật trên văn phòng điện tử đảm bảo chính xác, chuyển tải kịp thời đến CCVC.

VP Sở


Tin liên quan
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19    17/09/2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021    16/08/2021
Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"    25/05/2021