BIỂU MẪU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN BIỂU MẪU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN

Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp tỉnh) Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp tỉnh)
-  Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV ( Xem tại đây ) -  Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và...
Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở) Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở)
- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV ( Xem tại đây ) - Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở...