Đầu tư và Mua sắm công Đầu tư và Mua sắm công

Kế hoạch đầu tư công năm 2021


Tin liên quan
Báo cáo Tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020    19/10/2020
Kế hoạch đầu tư công năm 2021    19/10/2020
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019    21/01/2020
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và báo cáo kê khai đăng ký bổ sung đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản    25/11/2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    12/09/2019
Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2)    12/09/2019
Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    12/09/2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cao năng lực trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2)    12/09/2019
Kế hoạch Đầu tư công năm 2020    19/08/2019
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019    19/08/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!