Đầu tư và Mua sắm công Đầu tư và Mua sắm công

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và báo cáo kê khai đăng ký bổ sung đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản


Tin liên quan
Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2)    08/11/2021
Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    08/11/2021
Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực Trung tâm KT&CNSH Tiền Giang (Giai đoạn 2) (các gói thầu thi công, mua sắm thiết bị, giám sát, bảo hiểm)    08/09/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2)    07/09/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2)    07/09/2021
Báo cáo Tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020    19/10/2020
Kế hoạch đầu tư công năm 2021    19/10/2020
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019    21/01/2020
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và báo cáo kê khai đăng ký bổ sung đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản    25/11/2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    12/09/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!