HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Phước Ái
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1979
Quê quán Thị trấn Vĩnh Bình- Gò Công Tây
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Thị trấn Vĩnh Bình- Gò Công Tây
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ