HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Huỳnh Thái Phụng
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1985
Quê quán Cai Lậy- TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Cai Lậy
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ĐH CNSH
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ