HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Hồ Ngọc Hân
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1985
Quê quán Cai Lậy
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Cai Lậy
Email
Chức vụ chính Cán bộ kỹ thuật
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Đại học
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ