HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Minh Thư
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1981
Quê quán Chơ Gao-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Cho Gao
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CN Địa chất
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ