HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Võ Trung Hiếu
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1982
Quê quán TPMT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc TPMT
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ĐH CN
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ