HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Xuân Lan
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1983
Quê quán TPMT
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc TPMT
Email
Chức vụ chính Trưởng Khối Công nghệ sinh học
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Thsi CNTP; ĐH CN
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ