HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trương Thị Ngọc Diễm
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1985
Quê quán Go Cong Tay- TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Go Cong Tay
Email
Chức vụ chính Văn thư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Trung cấp VT-LT
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ