HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Thị Liên Phương
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1980
Quê quán Cai Lậy-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Cai Lậy
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Đại học
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ