HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1977
Quê quán Kim Sơn-CT-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Kim Sơn-CT-TG. ĐT:
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ThS. KHMT; KS.Công nghệ môi trường; Ths
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ