HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thu Hoanh
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 1960
Quê quán Mỹ Tho
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc TP Mỹ Tho
Email
Chức vụ chính Thủ quỹ
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ