HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thành Long
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Năm sinh 1974
Quê quán Mỹ Hạnh Trung- Cai Lậy
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Xã Long Định- Châu Thành-TG. ĐT:
Email
Chức vụ chính Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ThS. QL Kinh tế kỹ thuật;KS. Cơ khí
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ