HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Quang Khôi
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1975
Quê quán Long An-CT-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Ấp Long Tường- Long An-CT-TG.
Email
Chức vụ chính Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Tiến sỹ
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Đảng ủy viên
Danh sách cán bộ