HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Minh Tài
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1980
Quê quán TPMT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc TPMT
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ĐH CNTT
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Đại học
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ