HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Thành Lợi
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1983
Quê quán Cái Bè
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc TPMT
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ