HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Nguyễn Ngọc Hạnh
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1982
Quê quán Gò Công Tây- TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc TPMT
Email
Chức vụ chính Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ sư CNTP
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ