HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Huỳnh Trung Nghĩa
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1983
Quê quán Yên Luông- Gò Công Tây
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Yên Luông- Gò Công Tây
Email
Chức vụ chính Trưởng Phòng Nghiệp vụ
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ĐH Điện tử
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ