HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Trúc Linh
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1987
Quê quán Cho Gao
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Tan Thuan Binh- Cho Gao
Email
Chức vụ chính Kế toán
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Dai hoc Ke toan
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ