HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Đồng Hữu Tế Thế
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1963
Quê quán Vĩnh Bình-GCT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Mỹ An- Mỹ Phong-TPMT. ĐTCQ:073.879335 ; ĐTDĐ:0918937729
Email
Chức vụ chính Chuyên viên chính
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CN. Ngữ văn
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chuyên viên chính
Ngoại ngữ B. Hoa
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ