HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Châu Nghi
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1984
Quê quán Long Trung_ Cai Lậy
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Cai Lậy
Email
Chức vụ chính Kế toán
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Đại học
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ