HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Tạ Công Đức
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1975
Quê quán Trung An-TPMT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 202-QL 60- Trung An-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Chánh Thanh tra
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS.Cơ khí
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CVC
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ