HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Trúc Phương
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1966
Quê quán Dưỡng Điềm-CT-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Dưỡng Điềm-CT-TG. ĐT:
Email
Chức vụ chính Phó chánh Thanh tra
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS. Nông nghiệp
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CVC
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ