HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Hồ Thị Giàu
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1967
Quê quán Phường 2- TPMT
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 4/10 Phan Thanh Giản- P3-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Chuyên viên chính
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ThS. Thủy sản.
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B. Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ