HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Hữu Tước
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1960
Quê quán Cai Lậy
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc TPMT
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Sở
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ sư trắc địa
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước cao cấp
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Đảng ủy viên
Danh sách cán bộ