HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Hồng Nhung
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 15/9/1989
Quê quán Ấp 1-Trung An-TP.MT-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Ấp 1-Trung An-TP.MT-TG
Email
Chức vụ chính Cán bộ kỹ thuật
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ