HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Văn Đạt
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 20/12/1994
Quê quán Nhị Bình-Châu Thành-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Nhị Bình-Châu Thành-TG
Email
Chức vụ chính Cán bộ kỹ thuật
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ