HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Hoàng Khuyên
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 09/04/1992
Quê quán Song Bình-Chợ Gạo-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Song Bình-Chợ Gạo-TG
Email
Chức vụ chính Nhân viên kỹ thuật
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ