HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Vũ Thị Vân
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 04-05-1989
Quê quán Tỉnh Nam Định
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Tỉnh Nam Định
Email vanvuhc@gmail.com
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Hành chính
Trình độ chinh trị Sơ cấp
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Anh văn B
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn TN CS HCM
Danh sách cán bộ