Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019 Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019
1. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ( Xem tại đây ) 2. Quyết...
Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
1. Công khai về Dự toán thu, chi NSNN - Năm 2018 2. Công khai về Quyết toán thu, chi...
Công khai về nhiệm vụ KH&CN Công khai về nhiệm vụ KH&CN
- Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2016 - 2017: Quyết định , Danh mục kèm theo ...
Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Công khai về Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước: - Năm 2017 - Năm 2018 - ...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!