Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Công khai về Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước:

- Năm 2017

- Năm 2018

- Năm 2019

2. Công khai về Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước:

- Năm 2016

- Năm 2017

 


Tin liên quan
Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ    08/04/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ    08/04/2019
Công khai về nhiệm vụ KH&CN    08/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!