Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Công khai về Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước:

- Năm 2017

- Năm 2018

- Năm 2019

2. Công khai về Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước:

- Năm 2016

- Năm 2017

3. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019


Tin liên quan
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019    21/01/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    25/09/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ    25/09/2019
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019    25/09/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ    08/04/2019
Công khai về nhiệm vụ KH&CN    08/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!