Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

1. Công khai về Dự toán thu, chi NSNN

- Năm 2018

2. Công khai về Quyết toán thu, chi NSNN

- Năm 2017


Tin liên quan
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019    21/01/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    25/09/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ    25/09/2019
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019    25/09/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ    08/04/2019
Công khai về nhiệm vụ KH&CN    08/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!