Chương trình hỗ trợ Chương trình hỗ trợ

Kế hoạch hoạt động xúc tiến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2003-2005


 
      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp ngày 6/3/2003 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, Ban Chỉ đạo Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đến năm 2005 với những nội dung sau :
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
      Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế buộc các doanh nghiệp phải tôn trọng mọi yếu tố pháp lý liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở quy định pháp luật Việt Nam và các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tiếp tục tăng cường công tác thực thi các quy định pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại địa phương có các sản phẩm đặc trưng cần bảo hộ độc quyền.
   
      Xuất phát từ đặc trưng của tỉnh có các sản phẩm hàng hóa đặc thù. Việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm hàng hóa đó sẽ góp phần nâng cao về mặt chất lượng, bảo vệ uy tín nhà sản xuất, giúp họ an tâm sản xuất; đồng thời các cơ quan chức năng cũng có điều kiện nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để vừa thuần giống, vừa cải tiến về năng suất lẫn chất lượng của sản phẩm hàng hóa.

      Mục tiêu phấn đấu đến năm 2005: 90% các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh toàn tỉnh nắm vững văn bản pháp lý về sở hữu công nghiệp; các cơ sở thụ hưởng cụ thể giá trị tài sản vô hình của mình được xác lập quyền bảo hộ, nhằm bảo vệ và chống lại các hành vi xâm phạm quyền của người khác.

      Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền kết hợp hỗ trợ pháp lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu về nhãn hiệu hàng hóa. Ban chỉ đạo về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của tỉnh sẽ chịu trách nhiệm xúc tiến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các đối tượng sở hữu công nghiệp của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

 
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Thông tin - tuyên truyền:
1.1 Tập huấn:
      Báo cáo chuyên đề: đưa vào báo cáo chuyên đề trong chương trình quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ nhằm tăng cường hiểu biết cho đội ngũ cán bộ quản lý, thực thi pháp luật.

      Tập huấn cơ sở: tổ chức tập huấn các quy định pháp lý về quyền sở hữu công nghiệp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, dự kiến mở 9 lớp cho 9 huyện, thành phố, thị xã.

      Tập huấn quốc gia: tham dự các lớp tập huấn về quyền sở hữu công nghiệp, tham dự họp tổng kết hàng năm chuyên ngành sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu công nghiệp Việt Nam tổ chức.

 
1.2 Thông tin chuyên đề:

      Thực hiện các bài viết chuyên đề về quyền sở hữu công nghiệp trên báo Ấp Bắc; tổ chức các buổi tọa đàm, phỏng vấn trên đài phát thanh truyền hình tỉnh; xây dựng đoạn phim "Sự phát triển và thành công của một nhãn hiệu"; tiến hành lựa chọn 01 đến 02 doanh nghiệp điển hình trong tỉnh để thông tin quảng bá nhãn hiệu hàng hóa và sự thành công của doanh nghiệp.
 
1.3 Quản lý Nhà nước:
      Tổ chức thực thi các quy định về sở hữu công nghiệp trên cơ sở văn bản pháp luật hiện hành:

      Cơ quan cấp phép kinh doanh: trước khi cấp phép kinh doanh phải yêu cầu cơ sở, doanh nghiệp tra cứu, đăng ký về sở hữu công nghiệp cho các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.

      Các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ độc quyền trước khi cho phép quảng cáo, in ấn.(Theo NĐ 194/CP của Chính phủ về hoạt động quảng cáo).

      Sở Khoa học - Công nghệ, Chi Cục Quản lý thị trường, công an kinh tế tăng cường kiểm tra các nhãn hiệu hàng hóa trong lưu thông phân phối và xử lý các vụ việc xâm phạm quyền các nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký bảo hộ độc quyền (Theo NĐ 63/CP của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp).
 
2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp:
2.1 Xác lập quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa:
2.1.1 Các cơ sở pháp lý:
      - Căn cứ công văn số 2375/SHCN ngày 10/10/1997 của Bộ KHCN-MT về việc yêu cầu các địa phương rà soát lại các loại hàng hóa đặc sản tại địa phương để hướng dẫn các tổ chức , cá nhân liên quan xúc tiến lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa.

      - Theo Điều 786 của Bộ Luật Dân sự: "Tên gọi xuất xứ hàng hóa là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ mặt hàng xuất xứ từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó."

2.1.2 Xác định tên gọi xuất xứ hàng hóa:

      Căn cứ vào quy định trên, Ban Chỉ đạo dự kiến chương trình hỗ trợ xác lập quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa với các tên địa lý sau đây để xác lập quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa:

 • Xoài cát Hòa Lộc (đang hoàn tất hồ sơ).
 • Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim (đang hoàn tất hồ sơ).
 • Sơ ri Gò Công (sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2003).
 • Thanh long Chợ Gạo (sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2003).
 • Bưởi lông Cổ Cò (sẽ thực hiện vào năm 2004).
 • Nếp bè Châu Thành - Chợ Gạo (sẽ thực hiện vào năm 2004).
 • Dưa hấu Gò Công Tây (sẽ thực hiện vào năm 2004).
 • Tủ thờ Gò Công Tây (sẽ thực hiện vào năm 2004).
 • Sầu riêng khổ qua xanh Tân Phong - Ngũ Hiệp (sẽ thực hiện vào năm 2004).

      Chương trình hỗ trợ xác lập quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa được thực hiện bởi Sở Khoa học Công nghệ và Môi Trường phối hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 • Kinh phí thực hiện năm 2003 là 160 triệu đồng cho 04 tên gọi xuất xứ hàng hóa.
 • Năm 2004 là 80 triệu đồng cho 02 tên gọi xuất xứ hàng hóa đủ điều kiện đăng ký.

2.1.3 Phân loại đăng ký xác lập quyền: các đối tượng đã nêu trong mục 2.1.2 có thể phân loại đăng ký như sau:

       Các tên gọi có khả năng đăng ký quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa, phù hợp với điều 786 của Bộ Luật Dân sự: Xoài Cát Hòa Lộc, Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim, Sơ ri Gò Công.
Để đáp ứng đăng ký theo qui định cần bảo đảm các yêu cầu về: Giấy chứng nhận cho phép sử dụng tên địa danh của UBND tỉnh; xác lập bản đồ thuyết minh ranh giới, phạm vi sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm tương ứng: kết hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; mô tả điều kiện địa lý, tự nhiên; thiết kế mẫu biểu tượng đặc trưng.

      Các tên gọi có khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể: do chưa thoả mãn về các đặc trưng địa lý, yếu tố tự nhiên, chất lượng, cần thiết phải phục tráng các giống bưởi lông, nếp bè, dưa hấu, sầu riêng. Do đó cần thiết chuyển sang đăng ký bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu tập thể như: Thanh long Chợ Gạo, Bưởi lông Cổ Cò, Nếp bè Châu Thành - Chợ Gạo, Dưa hấu Gò Công Tây, Tủ thờ Gò Công.

      Để đáp ứng đăng ký theo qui định, cần đảm bảo các yêu cầu về hồ sơ: Giấy xác nhận tên địa danh; cho phép tập thể sử dụng; danh sách hội đồng quản trị Ban Chủ nhiệm; danh sách cổ đông, xã viên; Qui chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

      Cơ sở pháp lý xác lập quyền: các tên địa danh về mặt sở hữu công nghiệp đó là tài sản quốc gia, cho nên các doanh nghiệp, hợp tác xã muốn được đăng ký phải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Do đó ban chỉ đạo về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của tỉnh phải thống nhất chọn lựa doanh nghiệp, hợp tác xã có khả năng phát triển nhãn hiệu hàng hóa để đề nghị UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh theo quy định của Nghị định 63/CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.
 

2.2 Xác lập bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa:

      Căn cứ vào điều 785 của Bộ Luật Dân sự: "Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc." Dựa vào quy định trên, Ban chỉ đạo Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa tỉnh dự kiến giúp xác lập bảo hộ độc quyền nhãn hiệu các loại hàng hóa như sau:

2.2.1 Các hợp tác xã:
      Hợp tác xã Bình Minh (Thị xã Gò Công): 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      Hợp tác xã Bình Minh (Tân Mỹ Chánh): 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      Hợp tác xã Thống Nhất (Châu Thành): 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      Hợp tác xã Chiến Thắng (Thành Phố Mỹ Tho): 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      Hợp tác xã Hòa Lộc (Cái Bè): 5 nhãn hiệu hàng hóa.

2.2.2 Các công ty:
      Công ty Rau quả Tiền Giang: 15 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty Dịch vụ Chương Dương: 3 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty Thủy sản: 10 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty Chăn nuôi Thú Y Cai Lậy: 22 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty Vật tư Nông nghiệp: 26 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty Vật tư Y Tế: 10 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty May Tiền Tiến: 4 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty Cổ phần Dược phẩm Cai Lậy: 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty May Việt Tân: 4 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty TNHH Sông Tiền: 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      Công ty Chăn nuôi: 5 nhãn hiệu hàng hóa.

 

2.2.3 Các doanh nghiệp tư nhân (DNTN):
      DNTN May xuất khẩu Mỹ Tho: 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      DNTN Thanh Tuấn: 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      DNTN Vĩnh Thịnh: 5 nhãn hiệu hàng hóa.
      DNTN Đò chơi gỗ SD: 5 nhãn hiệu hàng hóa.

      Tùy theo đối tượng sở hữu công nghiệp được tra cứu, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nêu trên sẽ được hỗ trợ xác lập bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp tương ứng..Tổng số các đối tượng được hỗ trợ xác lập quyền là :

          5 hợp tác xã hỗ trợ xác lập quyền: 25 nhãn hiệu hàng hóa.
         12 công ty hỗ trợ xác lập quyền 110 nhãn hiệu hàng hóa.
         4 doanh nghiệp hỗ trợ xác lập quyền: 20

2.2.4 Các cơ sở sản xuất kinh doanh: dự kiến 100 cơ sở/năm được hỗ trợ ban đầu về tra cứu trùng lặp để lập thủ tục đăng ký.

 

3. Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp:
      Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện thủ tục pháp lý ban đầu để lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa: 40 triệu đồng/01 tên địa danh đặc trưng, gồm các công việc như: Giấy chứng nhận cho phép sử dụng tên danh mục của UBND tỉnh; xác lập bản đồ thuyết minh ranh giới, phạm vi sản xuất; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm tương ứng; mô tả điều kiện địa lý, tự nhiên; thiết kế mẫu biểu trưng đặc trưng.

      Hỗ trợ thủ tục pháp lý ban đầu để lập hồ sơ đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, gồm các công việc: Tra cứu nhãn hiệu tập thể; giấy xác nhận tên địa danh; giấy cho phép tập thể sử dụng; danh sách hội đồng quản trị, Ban Chủ nhiệm; danh sách cổ đông, xã viên; Qui chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

      Hỗ trợ 50% kinh phí đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa cho các cơ sở có tên ở mục 2.2 nêu trên, bao gồm chi phí tra cứu, lập hồ sơ (biểu mẫu, cách làm đơn), theo dõi tình hình duyệt xét đơn tại Cục Sở hữu Công nghiệp, bổ sung, phản hồi thông tin theo yêu cầu.

      Các cơ sở sản xuất sản xuất kinh doanh được hỗ trợ ban đầu về tra cứu trùng lặp để lập thủ tục đăng ký, thực hiện các hướng dẫn công đoạn xác lập quyền như phần trên.

      Đăng ký quốc tế: Hỗ trợ 50% kinh phí đăng ký quốc tế, được tính cho mỗi quốc gia chỉ định.

 
4. Tổ chức thực hiện phân công trách nhiệm:
4.1 Phân công:

      Trưởng ban: chỉ đạo chung, chỉ đạo thực hiện kế hoạch.
      Phó trưởng ban:

 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch (đã được thông qua);
 • Hỗ trợ kinh phí các doanh nghiệp theo kế hoạch;
 • Thực hiện báo cáo sơ kết hàng quí cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh.

     Các sở, ngành: chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện việc xác lập bảo hộ độc quyền đối với các đối tượng nhãn hiệu hàng hóa thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
 

4.2 Nguồn kinh phí:

      Từ nguồn Quỹ xúc tiến thương mại của Tỉnh và một phần Quỹ sự nghiệp Khoa học - Công nghệ của tỉnh.

      Trên đây là kế hoạch hỗ trợ xúc tiến xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh do Ban chỉ đạo đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tỉnh Tiền Giang xây dựng. Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cần nhanh chóng xem xét các đối tượng sở hữu công nghiệp chưa đăng ký, tiến hành xác lập quyền theo quy định pháp lý về sở hữu công nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn phản ánh về Ban Chỉ đạo để xem xét có hướng chỉ đạo giải quyết.

 

Tin liên quan
Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020    04/12/2018
Kế hoạch hoạt động hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn năm 2011-2015    25/03/2015
Kế hoạch hoạt động xúc tiến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2003-2005    11/03/2015

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!