Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Quy định mới về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
05/05/2021

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BKHCN Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2021, gồm 3 Chương, 12 điều quy định về nguyên tắc chung, tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài); Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ từ điểm a đến điểm đ khoản này. Tổ chức Khoa học và Công nghệ(KH&CN) công lập do cơ sở giáo dục đại học, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập và đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư này hoặc các quy định pháp luật khác liên quan. 

Thông tư quy định 2 tiêu chí phân loại tổ chức KH&CN công lập: Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ và phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính:

- Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ, có 3 loại tổ chức KH&CN công lập gồm: Tổ chức KH&CN công lập phục vụ quản lý nhà nước; Tổ chức KH&CN công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu; Tổ chức KH&CN công lập phục vụ công ích của nhà nước.

- Việc phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Cụ thể: Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Về quy định điều kiện sắp xếp, kiện toàn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập dưới hình thức sáp nhập:

1. Tổ chức bị sáp nhập: không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Tổ chức nhận sáp nhập: Đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư này; có chức năng, nhiệm vụ, hoặc đã được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bị sáp nhập hoặc có lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ tương đồng với tổ chức bị sáp nhập; có năng lực tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần nhân lực, tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức bị sáp nhập; có phương án tiếp tục hoạt động với chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp kiện toàn tổ chức bảo đảm chất lượng, hiệu quả được cáp có thẩm quyền phê duyệt.

Về quy định điều kiện sắp xếp, kiện toàn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập dưới hình thức hợp nhất:

1. Tổ chức được hợp nhất: Không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điều 6 Thông tư này;có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc trùng lặp, chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức khác; có mức độ tự chủ gần tương đồng. Không hợp nhất các tổ chức có mức độ tự chủ quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này với các tổ chức có mức độ tự chủ quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

2. Tổ chức hình thành sau quá trình hợp nhất: Có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm duy trì chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức được hợp nhất; đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Về quy định điều kiện và yêu cầu khi thực hiện giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công lập:

1. Tổ chức bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau:Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP; Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Điều 6 Thông tư này; Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền; hoặc bị đánh giá hoạt động không hiệu quả trong 3 năm liên tiếp tại báo cáo đánh do tổ chức đánh giá độc lập thực hiện đánh giá theo quy định tại Điều 18 Luật Khoa học và công nghệ và Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Yêu cầu khi thực hiện giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công lập: tổ chức chỉ thực hiện giải thể sau khi phương án bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

 

Tin liên quan
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19    17/09/2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021    16/08/2021
Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"    25/05/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết