Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
04/04/2019

       Thực hiện Công văn 10/TĐC-QLCL ngày 04/01/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang (Chi cục) đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-TĐC ngày 10/01/2019 về nội dung nêu trên. Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì đã thực hiện kiểm tra tại 20 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, thiết bị điện và điện tử, xăng dầu và các loại hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2019 đến ngày 24/01/2019.

      1. Kết quả kiểm tra về đo lường:

- Kiểm tra về hàng đóng gói sẵn (HĐGS): có 04/04 sản phẩm (tỉ lệ 100%) phù hợp quy định về ghi lượng hàng đóng gói sẵn và 01/04 sản phẩm (tỉ lệ 25%) không phù hợp theo yêu cầu về số đơn vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp.

- Kiểm tra về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu: có 17/17 (tỉ lệ 100%) cột đo xăng dầu phù hợp quy định về đo lường.

      2. Kết quả v chất lượng, nhãn hàng hóa:

- Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật: có 51/53 (tỉ lệ 96,2%) mẫu hàng hóa được ghi nhãn phù hợp quy định.

- Kiểm tra việc thể hiện hợp quy (dấu CR): có 53/53 (tỉ lệ 100%) mẫu hàng hóa được gắn dấu hợp quy CR theo đúng quy định.

- Đoàn kiểm tra đã mua 04 mẫu (03 mẫu thiết bị điện và điện tử, 01 mẫu đồ chơi trẻ em) thử nghiệm, đánh giá chất lượng. Kết quả: có 04 mẫu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

       Đối với các cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn không phù hợp quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, Đoàn kiểm tra đề xuất Chi cục ban hành thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp, yêu cầu cơ sở thực hiện việc khắc phục và xử lý theo quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh có nhãn được ghi chưa phù hợp quy định như nhãn hàng hóa ghi thiếu các thành phần nội dung bắt buộc, Đoàn kiểm tra đề xuất Chi cục ban hành Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa để cơ sở liên hệ với nhà sản xuất, nhập khẩu khắc phục những hàng hóa không phù hợp quy định về nhãn nêu trên.

      Qua kết quả kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng quy định nhà nước về việc đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn cơ sở thực hiện chưa đúng quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn do cơ sở chưa kiểm soát tốt quá trình thực hiện đóng gói sản phẩm của nhân viên và sử dụng phương tiện đo có giá trị độ chia không phù hợp để định lượng hàng đóng sẵn.

       Thông qua các cuộc kiểm tra do Chi cục chủ trì, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở, vì vậy nhận thức và việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng của các cơ sở kinh doanh ngày càng được nâng lên; Đồng thời, với tinh thần hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Chi cục đã chủ động hỗ trợ các cơ sở khắc phục những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở. Qua đó, công tác kiểm tra vừa đảm bảo yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

       Trong thời gian tới, để hoạt động quản lý về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đạt hiệu quả cao; Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thanh, kiểm tra giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành để đảm bảo việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh các nhóm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng

KS. Trần Nguyễn Ngọc Hạnh

Tin liên quan
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    04/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết