Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Giới thiệu chung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
01/09/2020

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động quản lý các dịch vụ công, Chi cục thực hiện nhiệm vụ giải quyết 18 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong đó có 14 TTHC ở mức độ 3 và 04 TTHC ở mức độ 4; 17/18 TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Các TTHC đã được chuẩn hóa về nội dung, trình tự thực hiện theo các quyết định công bố TTHC của Bộ Khoa học và Công nghệ và được công bố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh như Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 13/5/2016; Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 17/5/2018; Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 25/9/2018; Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 27/3/2019. Các TTHC bao gồm:

- Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh).

- Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng.

- Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng.

- Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận.

- Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

- Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh).

- Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

- Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh).

- Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh).

- Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu.

- Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.

Nội dung và trình tự thực hiện các TTHC đã được niêm yết công khai tại Chi cục, Bộ phận một cửa thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công và đăng trên trang thông tin điện tử của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin Dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng khi có nhu cầu.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, 100% TTHC phát sinh hồ sơ đều được Chi cục giải quyết đúng thời gian quy định. Hàng năm, Chi cục thực hiện khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục nhằm đánh giá năng lực, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết TTHC, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và tiếp thu những sáng kiến, giải pháp của tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC.  

 Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên và báo cáo định kỳ hàng quý. Ban lãnh đạo Chi cục chỉ đạo đội ngũ công chức chuyên môn thường xuyên theo dõi, cập nhật các TTHC mới thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Hàng năm, căn cứ kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi cục tiến hành rà soát, đánh giá các TTHC đang được thực hiện tại Chi cục nhằm kịp thời có các đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị bãi bỏ các quy định, các TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; cắt giảm thời gian và chi phí tài chính của người dân trong việc thực hiện TTHC.

Các hoạt động trên của Chi cục hướng đến việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30c/NQ-CP./.

Phòng Nghiệp vụ (Chi cục TĐC)

Tin liên quan
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020    18/02/2021
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang    09/09/2020
Giới thiệu chung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng    01/09/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết