Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Công khai việc bố trí quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác
14/09/2021
Tin liên quan
Công khai công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn    14/09/2021
Công khai việc bố trí quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác    14/09/2021
Công khai việc thực hiện chinh sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích họp pháp của cán bộ, CCVC, NLĐ    14/09/2021
Báo cáo tình hình quản lý,sử dụng tài sản công và báo cáo kê khai đăng ký, bổ sung đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản    08/09/2021
Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    23/08/2021
Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    23/08/2021
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021    26/05/2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020    02/03/2021
Công khai tài sản công năm 2021    08/01/2021
Công khai tài sản công năm 2020    23/11/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết