Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8
23/11/2020

Ngày 28/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 2187/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8. Theo đó, thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 được Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ (quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Nghị định số 42/2020/NĐ-CP).  Để triển khai hoạt động cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 theo quy định pháp luật và giảm thiểu các tồn tại trong việc xử lý thẩm quyền cấp phép, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề nghị Sở khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố làm đầu mối tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 của tổ chức, cá nhân trên địa bàn và chuyển về Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

- Trường hợp cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: Thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển trên đường thủy nội địa) hoặc theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 trên đường sắt).

- Trường hợp cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: Thành phần theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển trên đường thủy nội địa) hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 trên đường sắt).

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có khối lượng hàng hóa nguy hiểm (thuộc danh mục phải lập biện pháp ứng cứu sự cố hóa chất) tồn trữ trên phương tiện vận chuyển vượt ngưỡng quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ thì doanh nghiệp xây dựng biện pháp ứng cứu sự cố hóa chất trong quá trình vận chuyển theo quy định pháp luật về hóa chất.

Liên quan đến thành phần hồ sơ về vật liệu bao gói, thùng chứa hàng nguy hiểm quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép có thành phần hồ sơ là "Thông tin phản hồi khai báo hóa chất của cơ quan chuyên quản lý hoạt động hóa chất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Công Thương)" hoặc "Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (của Bộ Công Thương)" thì hồ sơ này đã đáp ứng cho thành phần hồ sơ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP.

Nguồn: tbthcm.gov.vn

Tin liên quan
LUẬT CƯ TRÚ    21/07/2021
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    07/07/2021
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020    18/02/2021
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết