Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
07/07/2021

Căn cứ  Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang như sau:

* Danh mục 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

1. Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) - 2.002379;

2. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - 2.002380;

3. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - 2.002381;

4. Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - 2.002382;

5. Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - 2.002383;

6. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - 2.002384;

7. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - 2.002385.

* Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, gồm:

1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế B-BKC-282291-TT;

2. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) B-BKC-282494-TT;

3. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) B-BKC-282494-TT;

4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) B-BKC-282496-TT;

5. Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) B-BKC-282497-TT;

6. Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) B-BKC-282498-TT;

7. Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) B-BKC-282499-TT./.

 

Thanh Thủy- Văn phòng Sở

Tin liên quan
LUẬT CƯ TRÚ    21/07/2021
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    07/07/2021
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020    18/02/2021
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 LUẬT CƯ TRÚ 2020 - Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Liên kết Liên kết