Chi tiết tin

Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-TĐC ngày 01/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho hơn 310 công ty và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại hội nghị, các công ty, doanh nghiệp đã được phổ biến lại các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư 15) ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và phổ biến Nghị định 119/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 119) ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (thay thế Nghị đinh số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ). Nội dung tập huấn tập trung vào các điểm mới như:

- Đối với Thông tư 15: Từ ngày 01/7/2018 cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Mặc dù Thông tư 15 đã được tập huấn từ năm 2015 nhưng đến nay, vẫn còn các công ty và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa quan tâm thực hiện những quy định như: xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo đối với các phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu; xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định… Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã được hướng dẫn thực hiện các quy định này theo hướng dẫn tại Công văn 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

- Đối với Nghị định 119: Nghị định 119 đã khắc phục những hạn chế của Nghị định 80 như: quy định rõ tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Khoản 3 Điều 3); căn cứ vào tổng giá trị của một hoặc nhiều phương tiện đo được sử dụng để xác định khung phạt đối với hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (Điều 10); mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường được tăng lên rất cao (Điều 17, Điều 18, Điều 19). Ngoài ra Nghị định 119 đã bổ sung một số hành vi vi phạm mới như: vi phạm về cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật về giấy tờ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Điều 24); vi phạm quy định trong sản xuất, pha chế khí, pha chế xăng dầu (Điều 29), ...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đo lường và chất lượng đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ    17/05/2017
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước    11/04/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết