Chi tiết tin

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã ban hành Công văn số 382/TTKHCN về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến. Theo đó, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trực tuyến. Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https ://dichvucong.most.gov.vn/ và của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tại địa chỉ http://dangkykqnv.vista.gov.vn/ gồm 3 thủ tục:

  1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.
  2. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.
  3. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được mua bằng ngân sách nhà nước.

Việc thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định trên môi trường mạng, giảm thiểu thời gian so với đến đăng ký trực tiếp. Khi nhận được hồ sơ, các tổ chức, cá nhân đăng ký sẽ nhận được thư điện tử phản hồi tình trạng của hồ sơ. Hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được trả kết quả qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tổ chức, cá nhân trả phí bưu chính).

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trong cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại địa chỉ Cổng thông tin điện tử nêu trên.

 

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)

Tin liên quan
Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử - Đô thị thông minh - Dịch vụ công trực tuyến    09/11/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 10 năm 2018    09/11/2018
Tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    30/10/2018
Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”    30/10/2018
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019    02/10/2018
Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng    02/10/2018
Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội    02/10/2018
Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng    02/10/2018
Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu    02/10/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    02/10/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết