Chi tiết tin

Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án) với những nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước, bao gồm:

- Thông tin thư mục và toàn văn về nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

- Thông tin toàn văn về công bố khoa học và công nghệ đăng trên các tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước, các bài công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam.

- Thông tin phân tích trích dẫn các bài báo khoa học của Việt Nam.

- Thông tin về sở hữu trí tuệ trong nước.

- Thông tin khoa học và công nghệ đặc thù của các bộ, ngành, địa phương.

2. Bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ của nước ngoài:

- Bổ sung, mua quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ những nguồn tin khoa học và công nghệ cốt lõi của nước ngoài, như: cơ sở dữ liệu khoa học nòng cốt, đa ngành của nhà xuất bản Elsevier, cơ sở dữ liệu khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, v.v... của nhà xuất bản Springer Nature, cơ sở dữ liệu tổng hợp của nhà xuất bản Taylor & Francis Group, cơ sở dữ liệu về khoa học xã hội và nhân văn của nhà xuất bản Sage, cơ sở dữ liệu phân tích trích dẫn, cho phép tìm kiếm, đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trên thế giới của nhà xuất bản Clarivate Analytics, thư viện điện tử Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ và một số nguồn tin khác theo yêu cầu thực tế.

- Bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ khác của nước ngoài phục vụ cho nhu cầu đặc thù của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

3. Chia sẻ và khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ:

- Xây dựng nền tảng kỹ thuật dùng chung của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng tiêu chuẩn về dữ liệu và kết nối, cho phép liên kết và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ với các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ đặc thù của các bộ, ngành, địa phương.

- Triển khai các hoạt động thúc đẩy khai thác, sử dụng nguồn tin khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo và sản xuất kinh doanh.

4. Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, kết hợp đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội, nhất là từ doanh nghiệp để phục vụ phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ.

5. Nâng cao năng lực cho các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia để trở thành trung tâm hàng đầu của cả nước về hệ thống thông tin khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để thực hiện công tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ và triển khai các nội dung có liên quan của Đề án; xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ đặc thù của bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; chủ động khai thác, sử dụng các nguồn tin khoa học và công nghệ trong phạm vi Đề án.

Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử - Đô thị thông minh - Dịch vụ công trực tuyến    09/11/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 10 năm 2018    09/11/2018
Tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    30/10/2018
Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”    30/10/2018
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019    02/10/2018
Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng    02/10/2018
Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội    02/10/2018
Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng    02/10/2018
Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu    02/10/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    02/10/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết