Chi tiết tin

Tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 4672/UBND-KT về việc tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Đưa việc khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống DVCTT mức độ 3, 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua DVCTT; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia DVCTT, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho mình nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần chung tay cải cách hành chính.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, đánh giá hệ thống DVCTT mức độ 3 (chú ý các DVCTT liên thông) của cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm được vận hành ổn định, đúng quy định và quy trình của thủ tục hành chính. Tiến hành công bố kịp thời, đầy đủ các DVCTT mức độ 3 sau khi bổ sung, thử nghiệm và chính thức đưa vào vận hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích đẩy mạnh việc xây dựng và đưa vào vận hành các DVCTT mức độ 4.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh. Có phương án, tổ chức thực hiện việc nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng DVCTT; trong đó cần chú ý công tác tổ chức thí điểm các điểm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại các phường, xã và thị trấn, hỗ trợ máy móc, thiết bị và nhân sự để người dân dễ dàng trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu có chính sách giảm thời gian xử lý đối với các dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân tham gia sử dụng.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cũng như có cơ chế, chính sách giảm mức phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp.

Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử - Đô thị thông minh - Dịch vụ công trực tuyến    09/11/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 10 năm 2018    09/11/2018
Tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    30/10/2018
Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”    30/10/2018
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019    02/10/2018
Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng    02/10/2018
Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội    02/10/2018
Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng    02/10/2018
Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu    02/10/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    02/10/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết