Chi tiết tin

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ và góp phần nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)

Cuộc họp đầu tiên giữa Thanh tra Bộ và một số đại diện của INTA vào năm 2013

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Thanh tra Bộ KH&CN với INTA, INTA sẽ phối hợp, hỗ trợ Thanh tra Bộ và các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong 03 năm (đây là giai đoạn I và có thể được gia hạn) với những hoạt động cụ thể  như sau:

(i) Phát triển chương trình và các dự án liên quan đến nhãn hiệu, giải quyết tranh chấp, chuyển giao  nhãn hiệu, thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và các lĩnh vực liên quan khác;

(ii) Trao đổi nghiên cứu và thông tin mà các bên cùng quan tâm;

(iii) Trao đổi kinh nghiệm;

(iv) Tổ chức hội thảo, hội nghị và chương trình đào tạo.

Trong  năm 2015, Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp với INTA và một số Công ty/Văn phòng luật thực hiện Dự án về nhãn hiệu nổi tiếng. Trong khuôn khổ Dự án này, các hoạt động nghiên cứu, hội thảo và đào tạo ở trong nước, nước ngoài được thực hiện.

Các cán bộ điều phối toàn bộ hoạt động hợp tác giữa Thanh tra Bộ KH&CN với INTA là Bà Nguyễn Như Quỳnh và Ông Seth Hays.

Thanh tra Bộ KH&CN mong muốn gắn kết các hoạt động hợp tác với INTA vào nội dung của Chương trình Phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Chương trình 168) với sự tham gia của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ./.

Toàn văn Biên bản ghi nhớ giữa Thanh tra Bộ KH&CN và INTA được đăng tải dưới đây: Inspectorate&INTA MOU.pdf .

(Thanh tra Bộ KH&CN)
Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế    20/04/2015

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết