Chi tiết tin

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ và góp phần nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)

Cuộc họp đầu tiên giữa Thanh tra Bộ và một số đại diện của INTA vào năm 2013

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Thanh tra Bộ KH&CN với INTA, INTA sẽ phối hợp, hỗ trợ Thanh tra Bộ và các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong 03 năm (đây là giai đoạn I và có thể được gia hạn) với những hoạt động cụ thể  như sau:

(i) Phát triển chương trình và các dự án liên quan đến nhãn hiệu, giải quyết tranh chấp, chuyển giao  nhãn hiệu, thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và các lĩnh vực liên quan khác;

(ii) Trao đổi nghiên cứu và thông tin mà các bên cùng quan tâm;

(iii) Trao đổi kinh nghiệm;

(iv) Tổ chức hội thảo, hội nghị và chương trình đào tạo.

Trong  năm 2015, Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp với INTA và một số Công ty/Văn phòng luật thực hiện Dự án về nhãn hiệu nổi tiếng. Trong khuôn khổ Dự án này, các hoạt động nghiên cứu, hội thảo và đào tạo ở trong nước, nước ngoài được thực hiện.

Các cán bộ điều phối toàn bộ hoạt động hợp tác giữa Thanh tra Bộ KH&CN với INTA là Bà Nguyễn Như Quỳnh và Ông Seth Hays.

Thanh tra Bộ KH&CN mong muốn gắn kết các hoạt động hợp tác với INTA vào nội dung của Chương trình Phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Chương trình 168) với sự tham gia của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ./.

Toàn văn Biên bản ghi nhớ giữa Thanh tra Bộ KH&CN và INTA được đăng tải dưới đây: Inspectorate&INTA MOU.pdf .

(Thanh tra Bộ KH&CN)
Tin liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    07/07/2017
Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở    07/07/2017
Kết luận thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế    07/07/2017
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế    20/04/2015

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết