Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (HCNN) tỉnh Tiền Giang năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch số 146/KH-TĐC ngày 17/7/2017 về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN thuộc tỉnh Tiền Giang năm 2017 và phối hợp với Tổ công tác ISO Hành chính tỉnh thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình áp dụng HTQLCL tại 57 cơ quan HCNN, trong đó kiểm tra tại trụ sở: 22 cơ quan; kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo: 37 cơ quan. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 57/57 cơ quan HCNN đã xây dựng và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh và 18 sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 15 cơ quan trực thuộc các sở, ngành; 11 UBND cấp huyện, thị, thành trong tỉnh; 12 UBND cấp xã, thị trấn.

- Đối với đơn vị được kiểm tra tại trụ sở: nhìn chung đa số các cơ quan đã xây dựng và vận hành theo HTQLCL thông qua các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình, trả kết quả đúng hẹn. Riêng hồ sơ về giải quyết đất đai theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016, qua kiểm tra thực tế, đa số hồ sơ tại các huyện, thị đều có thời gian giải quyết trễ hẹn rất nhiều so với quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một một số cơ quan thực hiện việc duy trì các quy trình theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008 (như đánh giá nội bộ, xem xét HTQLCL, đo lường sự thỏa mãn của khách hàng…) chưa được tốt, còn mang tính chất đối phó, chưa phát huy được hiệu quả của các công cụ này để cải tiến HTQLCL theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã hướng dẫn việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình vận hành và đề nghị các đơn vị khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện (nếu có) để hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Đối với đơn vị được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo: đa số các đơn vị gửi hồ sơ, báo cáo ISO về đơn vị kiểm tra đúng thời gian yêu cầu.

Nhìn chung, việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan HCNN tỉnh Tiền Giang đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như giúp các cơ quan xây dựng và áp dụng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc khoa học và theo hướng công khai, minh bạch; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh; giảm thiểu và ngăn ngừa được nhiều sai sót, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" theo quy định của Chính phủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ    17/05/2017
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước    11/04/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết