Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (HCNN) tỉnh Tiền Giang năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch số 146/KH-TĐC ngày 17/7/2017 về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN thuộc tỉnh Tiền Giang năm 2017 và phối hợp với Tổ công tác ISO Hành chính tỉnh thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình áp dụng HTQLCL tại 57 cơ quan HCNN, trong đó kiểm tra tại trụ sở: 22 cơ quan; kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo: 37 cơ quan. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 57/57 cơ quan HCNN đã xây dựng và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh và 18 sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 15 cơ quan trực thuộc các sở, ngành; 11 UBND cấp huyện, thị, thành trong tỉnh; 12 UBND cấp xã, thị trấn.

- Đối với đơn vị được kiểm tra tại trụ sở: nhìn chung đa số các cơ quan đã xây dựng và vận hành theo HTQLCL thông qua các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình, trả kết quả đúng hẹn. Riêng hồ sơ về giải quyết đất đai theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016, qua kiểm tra thực tế, đa số hồ sơ tại các huyện, thị đều có thời gian giải quyết trễ hẹn rất nhiều so với quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một một số cơ quan thực hiện việc duy trì các quy trình theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008 (như đánh giá nội bộ, xem xét HTQLCL, đo lường sự thỏa mãn của khách hàng…) chưa được tốt, còn mang tính chất đối phó, chưa phát huy được hiệu quả của các công cụ này để cải tiến HTQLCL theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã hướng dẫn việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình vận hành và đề nghị các đơn vị khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện (nếu có) để hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Đối với đơn vị được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo: đa số các đơn vị gửi hồ sơ, báo cáo ISO về đơn vị kiểm tra đúng thời gian yêu cầu.

Nhìn chung, việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan HCNN tỉnh Tiền Giang đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như giúp các cơ quan xây dựng và áp dụng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc khoa học và theo hướng công khai, minh bạch; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh; giảm thiểu và ngăn ngừa được nhiều sai sót, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" theo quy định của Chính phủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết