SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Ban giám đốc Sở:

1. Ông Dương Văn Bon - Giám đốc

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng chiến lược, tiềm lực KH&CN, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: xây dựng bộ máy; quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; nâng lương, đánh giá công chức hàng năm; bảo vệ nội bộ.

- Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở.

- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các hoạt động hành chính và cải cách hành chính; An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chỉ đạo hoạt động của Đảng ủy và các Đoàn thể.

- Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Quản lý, chỉ đạo: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Trưởng Ban điều hành, quản lý các Dự án, Chương trình của Sở KH&CN. Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm và website của Sở; Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh. Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cơ quan.

- Phụ trách khoa học và công nghệ cấp huyện: Tân Phú Đông, Gò Công Tây.

2. Bà Lưu Thị Phụng- Phó Giám đốc

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực về:

+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (Chỉ đạo về phát triển kinh tế hợp tác, về xây dựng xã nông thôn mới ngành KH&CN); tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nông nghiệp; Thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; Phát triển thương mại và dịch vụ; Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Giám đốc chất lượng) và cải cách hành chính; tham gia Ban Điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh; Trưởng Văn phòng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- Theo dõi các hoạt động khoa học và công nghệ về lĩnh vực công nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chăn nuôi, thú y, thủy sản.

- Ký chủ tài khoản của Sở do Giám đốc Sở ủy quyền; Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, khi Giám đốc vắng.

- Quản lý, chỉ đạo: Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

- Phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: TX. Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Cái Bè.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Bà Nguyễn Hồng Thủy - Phó Giám đốc

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực về:

+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Quan hệ và hợp tác quốc tế; Hợp tác với thành phố Hồ Chí minh và thành phố Cần thơ; tham gia các Ban Chỉ đạo: An toàn vệ sinh lao động; hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia Ban Điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh.

- Quản lý, chỉ đạo: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học.

- Theo dõi các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực: Công nghệ sinh học; Nông nghiệp và phát triển nông thôn về trồng trọt; Tài nguyên - Môi trường. 1

- Phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho và Châu Thành.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

4. Ông Trần Hữu Tước - Phó Giám đốc

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh; Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Ban Chỉ đạo cơ quan An toàn, An ninh trật tự; tham gia Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh; tham gia Ban Điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang, giai đoạn II (2016-2020); Thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở.

- Theo dõi hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, Thông tin và truyền thông.

- Quản lý, chỉ đạo: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành; Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

- Theo dõi, phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: Thị xã Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phước.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở:

-  Văn phòng Sở.

-  Thanh tra Sở.

-  Phòng Quản lý Khoa học.

-  Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành.

Tổ chức giúp Giám đốc Sở quản lý chuyên ngành:
      Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tổ chức Sự nghiệp khoa học:
       - Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
       - Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học
      - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

 
 
VĂN BẢN MỚI