BỘ MÁY TỔ CHỨC

Ban giám đốc Sở:

 

1. Ông Dương Văn Bon-Giám đốc

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực:

 • Công tác xây dựng chiến lược, tiềm lực KH&CN, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành;
 • Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: Công tác bảo vệ nội bộ; xây dựng bộ máy; quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ công chức; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức; nâng lương, đánh giá công chức hàng năm;
 • Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở;
 • Chủ tài khoản của Sở;
 • Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các hoạt động hành chính và cải cách hành chính;
 • Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
 • Quản lý, chỉ đạo: Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Kế hoạch- Tài chính, Thanh tra Sở;
 • Trưởng Ban điều hành, quản lý các Dự án, Chương trình của Sở. Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm và Website của Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan;
 • Phụ trách khoa học và công nghệ cấp huyện: Tân Phước, Châu Thành.

2. Bà Lưu Thị Phụng - Phó Giám đốc

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực về:

+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: ủy viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (Chỉ đạo về phát triển kinh tế hợp tác, về xây dựng xã nông thôn mới ngành KH&CN); Tham gia Ban chỉ đạo phòngchống dịch bệnh nông nghiệp; Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Giám đốc chất lượng) và cải cách hành chính; Tham gia Ban điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh; Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh.

 • Theo dõi các hoạt động khoa học và công nghệ về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Ký chủ tài khoản của Sở do Giám đốc Sở ủy quyền; Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, khi Giám đốc vắng;
 • Quản lý, chỉ đạo: Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (bao gồm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);
 • Phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: TX Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Cái Bè;
 • Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Ông Trần Hữu Tước- Phó Giám đốc

 • Trực tiếp chi đạo hoạt động các lĩnh vực: Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận; Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh; Tham gia BCĐ phòng chống lụt bão của tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo 389 của tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin tỉnh; ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh; Tham gia Ban điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh;
 • Theo dõi hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, Thông tin và truyền thông, Tài nguyên và Môi trường;
 • Quản lý, chỉ đạo: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành; Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN;
 • Theo dõi, phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: Thị xã Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông;
 • Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.
 
 

Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở

-  Văn phòng Sở.

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính.

-  Phòng Quản lý Khoa học.

-  Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành.

-  Thanh tra Sở.

Tổ chức giúp Giám đốc Sở quản lý chuyên ngành:
      Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
Tổ chức Sự nghiệp khoa học:
      Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
      Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học
      Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
      Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng