Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học là đơn vị sự nghiệp khoa học và Công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư Liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC -BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống địa phương.

2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; Sản xuất kinh doanh, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

3. Đào tạo, chuyển giao, nhận chuyển giao và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

4. Thực hiện dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.

5. Thực hiện dịch vụ phân tích thử nghiệm và kiểm tra, giám định chất lượng trong các lĩnh vực thực phẩm; Sản phẩm nông nghiệp; Sản phẩm thủy sản; Thức ăn chăn nuôi; Phân bón; Cây trồng; Công trình xây dựng, Giao thông... nhằm phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu triển khai và phát triển sản xuất ở địa phương.

6. Thực hiện các dịch vụ kiểm định, tư vấn lĩnh vực an toàn bức xạ như tư vấn xây dựng phòng X - quang; Kiểm xạ môi trường; Kiểm định máy X - quang; Cung cấp liều kế; Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ.

7. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ sinh học như phân bón hữu cơ vi sinh; các chế phẩm sinh học phục vụ trong chăn nuôi, trồng trọt và xử lý môi trường; sản phẩm từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như rau, hoa, quả trong nhà lưới…. Thực hiện các nhiệm vụ về giới thiệu và quảng bá các sản phẩm từ lĩnh vực Công nghệ Sinh học  để phục vụ sản xuất và đời sống ở địa phương;

8. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, tư vấn xây dựng, đánh giá, chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng thực hành nông nghiệp tốt (GLOBALG.A.P., VietGAP) và hệ thống quản lý chất lượng ISO phòng thí nghiệm;

9. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

1. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

 Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, khối chuyên môn gồm:

- Phòng Hành chính -Tổng hợp;

- Khối nghiên cứu và chuyển giao KH&CN phục vụ cộng đồng;

- Khối Dịch vụ tư vấn GAP;

- Khối Kỹ thuật;

- Khối Sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học được giao bằng văn bản riêng sau khi Đề án xác định vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Tin liên quan
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    24/04/2019
Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN    28/11/2017
Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học    28/11/2017
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    27/11/2017