Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG: - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở...
Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ là đơn vị...
Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học là đơn vị sự nghiệp khoa học...
Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
1. Vị trí, chức năng Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1. Vị trí, chức năng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự...